INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – w okresie epidemii

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 15/10/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl  email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 23 .08.2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

 

„INWENTARYZACJA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W  JEDNOSTKACH  SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – w okresie epidemii „

 

Załączniki: zarządzenia dt. gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją – zarządzenia, protokoły , zestawienia, oświadczenia

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych  instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe  przyporządkowanie bądź  nadzór nad wydatkami budżetowymi  i gospodarowanie  mieniem jednostki

 

Cel szkolenia:

Bardzo ważnym zagadnieniem,  z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie  właściwych ewidencji,  prawidłowa klasyfikacja majątku i ich  przyporządkowanie oraz ich  Inwentaryzacja.

Błędy, które wynikają  z niewłaściwego przyporządkowania  oraz  uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji dość często  wynikają z niedostosowania  przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, KSR, rozporządzeń.

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień  ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne,  a tym samym  pomóc  w praktycznym ich stosowaniu.

 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
  2. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- (u kogo majątek – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
  3. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – ujęcie, ewidencja i ich k
II.  Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:

1)      Cele  i  przedmiot   inwentaryzacji.

2)      Terminy i częstotliwość  inwentaryzacji.

3)      Metody  inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).

4)      Przygotowanie   obszarów   inwentaryzacji.

5)      Podział  obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).

6)      Etapy   prac   inwentaryzacyjnych.

7)      Dokumentacja   inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).

8)      Różnice   inwentaryzacyjne.

 

 

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych w tym książki pn.: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

 

Termin szkolenia: 15 październik  2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł. w tym materiały,certyfikat  

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia. 27 .09.  2021 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Inwentaryzacja  majątku………”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o.

w dniu 1 października 2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

 

wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”