JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – Plan kont , zasady rachunkowości , majątek, informacja dodatkowa – ewidencja księgowa- z nowymi zagadnieniami – COVID-19

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 20/04/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl     email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 6 marca 2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

„  JST, jednostki budżetowe  i  samorządowe zakłady budżetowe – Plan kont , zasady rachunkowości , majątek, informacja dodatkowa –  ewidencja księgowa- 

z nowymi zagadnieniami – COVID-19”

 

 

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych

 

 

CEL   SZKOLENIA:

 

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych po  zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w budżecie państwa, w jst,   w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kontpo nowelizacjach wprowadzonych   dla Budżetu JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

 

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
 • zachowanie porównywalności  sprawozdań finansowych;
 • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

 

 

 1. Informacja dodatkowa element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania(zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik-  zarządzenie i tabele w excelu)- DODATKOWO COVID-19.
 2. Realizacja dochodów budżetowych  i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane,  zadania zlecone, refaktury, dotacje .
 3. 4. Rezerwa kryzysowa- zadania nietypowe  w JST,  w jednostkach budżetowych – COVID-19 – jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania  i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią ).
 4. Przychody  i  koszty –   konta zespołu „7”,” 4” –  ewidencja, opis .
 5. Należności i zobowiązania oraz odsetki oraz ich aktualizacja:
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  ( zmiany od 1.01.2020 r.),
 •  zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
 1. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje)  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów.

 

 • Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku:
 • Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów:

 

 a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?).

 1. b) różnice pomiędzy  płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
 2. Konsultacje.
Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych oraz wielu publikacji  o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Termin szkolenia: 20 kwietnia  2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Koszt udziału w szkoleniu:  300 zł. w tym materiały,certyfikat   

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia. 18 kwietnia  2021 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Plan kont…..…”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o.

w dniu 20 kwietnia  2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”