„Karuzela” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku oraz 8 małych, kolejnych nowelizacji z roku 2021, a także 13 nowych rozporządzeń z wzorami rozmaitych formularzy.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 05/10/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


 

 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 1.09.2021 roku

                Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

„Karuzela” zmian w Prawie budowlanym,

duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku

oraz 8 małych, kolejnych nowelizacji z roku 2021,

a także 13 nowych rozporządzeń z wzorami rozmaitych formularzy.

 

 1. Krótki przegląd 8 nowelizacji już wprowadzonych w roku 2021
 2. Nowe rozporządzenia dotyczące wzorów rozmaitych wniosków i zawiadomień
 • Podstawowe regulacje dotyczące ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – plan miejscowy albo decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy
 1. Zasadnicze zmiany Prawa budowlanego wprowadzone 19 września 2020 roku
  1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu
  2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.
  3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia
  4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych
  5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę.
  6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
  7. Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
  8. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
  9. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  10. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, geodezyjne rozporządzenie o „standardach” z sierpnia 2020 roku
  11. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy
  12. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych
  13. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy
  14. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
  15. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
  16. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.
  17. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90

Okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych reform.

 

Prowadzący: Dr inż. Jerzy Dylewski – Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego. Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

 

Termin szkolenia  5 października 2021 r

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów  Wojewódzki Dom Kultury ul. Okrzei 7

 

Koszt udziału w seminarium: 390 zł – w tym materiały szkoleniowe, poczęstunek i lunch

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA sp. z o. o. przed jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 30 września 2021 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Prawo BUDOWLANE  najnowsze zmiany ………

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  05 października 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej