Kurs okresowy z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami dniach 27-28 września 2021 r

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 27/09/2021 - 28/09/2021
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl      email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn.  24.08. 2021 r.

 

      Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie stacjonarne

                 

kurs okresowy z zakresu BHP dla pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami

 dniach 27-28 września 2021 r

 

Program szkolenia:

 

 Lp.  Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego. 3
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 3
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 3
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana  z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 2
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. 1
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. 1
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 1
                                     Razem: 16

 

 

Termin: szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2021 r , początek w pierwszym dniu o godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Rzeszów ul. Piłsudskiego 31  sala  325//3 piętro  /Oświata/

Koszt udziału w szkoleniu: 380 zł – w cenie poczęstunek i certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA przed jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w kursie okresowym z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, organizowanym w dniach 27-28 września  2021 r

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Nasz nr NIP………………………………………………..     Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

……………………                                                                  ………………………….

/ data /                                                                              /podpis osoby upoważnionej/