Najnowsze zmiany wprowadzone do Prawa budowlanego w 2020 i 2021r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 16/04/2021
10:00 - 11:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl     email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn.24 marca  2021 r.

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

Najnowsze zmiany wprowadzone do Prawa budowlanego w 2020 i 2021r

 • Zmiany wprowadzane do Prawa budowlanego zmianami ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
 • Elektroniczne projekty budowlane wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. (Dz.U.2021 poz. 11).
 • Omówienie kilkunastu nowo prowadzonych rozporządzeń wprowadzających elektroniczne wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót. 
 • Projekty budowlane starej i nowej „generacji”. Przepisy Prawa budowlanego stosowane po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych. 

 

 

PROGRAM   SZKOLENIA

 

 • Składania wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11).

 

 

 1. Zasady składania wnioski w formie elektronicznej.
 2. Daty wejścia w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020r.:
 1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane które wejdą w życie w dniu 4 lutego 2021r. Drogą elektroniczną będzie można:
 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektów)
 • zgłosić rozbiórkę
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 • zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • zgłosić zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 r. Drogą elektroniczną będzie można:

 

 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w postaci elektronicznej
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • zawiadomić o zakończeniu budowy
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
 1. Omówienie przepisów które obowiązują od 5 oraz od 18 stycznia 2021r.
 1. Uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów znowelizowanych ustawą z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy Prawo budowlane.

 

 

 • Omówienie ustawy która weszła w życie dnia 19 września 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane. 

 

 1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego:
 1. typy spraw w przepisach przejściowych;
 2. sprawy zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a);
 3.  sprawy przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40);
 4.  sprawy uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55 i 57)
 5. przepisy regulujące procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47);
 6.  możliwe przypadki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b);
 7. przesłanki stosowania uproszczonego trybu legalizacji 20 letnich samowoli budowlanych.
 1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
 2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
 3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia:
  a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 – 26),
  b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 – 28),
 1. c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 – 3),
  d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 – 4),
 1. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę min dla:
  a) naziemnych tarasów przydomowych,
  b) pomostów,
  c) oczyszczalni ścieków,
  d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki.
 2. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego.
 4. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 5. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
 6. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
 7. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
 8. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych” nowych rozdziałów:
  a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.
  b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
  c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy.
 9. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 10. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 11. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
 12. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych.
 13. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
 14. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki” za nielegalne przystąpienie do użytkowania.
 15. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
 16. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
 17. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem).

 

 

 • Przepisy przejściowe.

 

 1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanego przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji t.j. do 19 września 2021 r.
 2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych:
 1. Sprawy w których postępwanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone;
 2.  Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji;
 3.  Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji.
 1. Zasady stosowania Nowelizacji do:
 1. Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a);
 2. Spraw przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40);
 3. Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55);
 4. Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47);
 5. Braku możliwość stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b).
 1. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych.
 2. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów.

 

 

 • Rozporządzenie z dnia 19 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

 1. Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany.
 4. Projekt techniczny.

 

 

 • Nowe rozporządzenia określające wzory wniosków składanych w formie elektronicznej.

 

 

 

 • Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 

 1. Nowe załączniki mapowe do wniosku o wydanie decyzji.
 2. Definicja obszaru prognozowanego oddziaływania.
 3. Obowiązek umieszczenia w BIP informacji o wydaniu decyzji
 4. Nowe kompetencje organizacji ekologicznych
 5. Wprowadzenie możliwości zaskarżania decyzji w zakresie w jakim pozwolenie na budowę jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień.
 6. Wprowadzenie obowiązku wstrzymania wykonania decyzji jeżeli zostanie podniesiony zarzut wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutkó zachodzi niebezpieczeństwo.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Antczakwieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował uprzednio w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor Departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM.

 

Termin:  16 kwietnia  2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 15.04. 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Prawo budowlane” organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 16 kwietnia 2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy.

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej