NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY PZP I ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 13/04/2021 - 14/04/2021
09:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA 

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 23 marca 2021 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na  dwudniowe szkolenie on-line:

 

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

– NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH W

ŚWIETLE USTAWY PZP I ROZPORZĄDZEŃ

WYKONAWCZYCH.

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo w drugiej części zajęć pt: „pytania i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  – najważniejsze zmiany w zakresie udzielania zamówień klasycznych w świetle ustawy PZP i rozporządzeń wykonawczych.

 

W Dzienniku Ustaw z 24 października 2019r. poz. 2019 została opublikowana ustawa z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 27 listopada 2020r. doszło do uchwalenia jej nowelizacji. Jednocześnie w miesiącu grudniu 2020r. nastąpiło opublikowanie szeregu aktów wykonawczych do ustawy ( rozporządzeń ).  I tak ukształtowany stan prawny w obszarze zamówień publicznych zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

 

Dwudniowe szkolenie online obejmujące problematykę zamówień klasycznych,którego ramowy program przedstawiono poniżej, przewiduje obszerne wprowadzenie do stosowania nowego Prawa zamówień publicznych, w tym komentarze autora dot. odmienności procedury unijnej i krajowej, zmian w zakresie przygotowania postępowania ( analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe ), obowiązku publikacyjnego dot. rocznych planów postępowań i ich aktualizacji, zmian w zakresie kwalifikacji podmiotowej wykonawców, w tym rodzajów podmiotowych środków dowodowych, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, stworzenia odrębnych trybów udzielania dla zamówień poniżej progów unijnych itp.

Ramowy harmonogram szkolenia  :

 

  1. Wprowadzenie : nowe pojęcia ustawowe – dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia itd.;

wartość zamówienia a stosowanie ustawy PZP, likwidacja zamówień bagatelnych;

plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja; zakres zastosowania ustawy PZP do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

  1. Postępowanie poniżej progów unijnych – odmienny zakres zastosowania ustawy PZP w stosunku do procedury unijnej. Analiza przypadków i przyczyn wyłączenia przepisów obowiązujących w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Przygotowanie postępowania – analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia,w tym przedmiotowe środki dowodowe, szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

  1. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo – zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.
  2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów – oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.
  3. Wszczęcie postępowania – modyfikacja reguł publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

VII. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienie ( SWZ lub OPiW ) – terminy składania wniosków, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

VIII. Składanie i otwarcie ofert – reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszcenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

  1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, zmiany w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe zasady ich składania i  uzupełniania, rodzaje podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i ich forma.
  2. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej  – wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty dodatkowe.

 

  1. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia, nowe podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

XII. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień i jego warianty, pozostałe tryby w procedurze krajowej-  partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i wolna ręka – przesłanki zastosowania.

XIII. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

XIV. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy,ogłoszenie o wykonaniu umowy.

  1. Kluczowe akty wykonawcze do ustawy – omówienie zagadnień dot. planu postępowań, informacji przekazywanej Prezesowi UZP o złożonych ofertach i wnioskach, dokumentów elektronicznych i wymagań dla środków komunikacji elektronicznej, protokołu postępowania itp.

 

XVI. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: mec.Z. Pawlak

Termin:  13-14 kwietnia  2021 rok

Czas trwania: 9.00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 690 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 9 kwietnia  2021 r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „ Prawo zamówień publicznych… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniach 13-14 kwietnia  l2021 r……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej