NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 23/11/2020 - 24/11/2020
09:00 - 14:30
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 5.11.2020 roku

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na  dwudniowe szkolenie on-line:

 

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH.

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

 

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  – najważniejsze zmiany w zakresie udzielania zamówień klasycznych

 

W Dzienniku Ustaw z 24 października 2019r. poz. 2019 została opublikowana ustawa z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Jej przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021r.

 

Dwudniowe szkolenie online obejmujące problematykę zamówień klasycznych,

którego ramowy program przedstawiono poniżej, przewiduje obszerne wprowadzenie do stosowania nowego Prawa zamówień publicznych, w tym komentarze autora dot. odmienności procedury unijnej i krajowej, zmian w zakresie przygotowania postępowania ( analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe ), obowiązku publikacyjnego dot. rocznych planów postępowań i ich aktualizacji, zmian w zakresie kwalifikacji podmiotowej wykonawców, stworzenia odrębnych trybów udzielania dla zamówień poniżej progów unijnych itp.

 

Ramowy harmonogram szkolenia  :

 

  1. Wprowadzenie : nowe pojęcia ustawowe – dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia itd.;

przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenie zamówienia;

wartość zamówienia a stosowanie ustawy PZP, w tym zamówienia bagatelne;

plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja; zakres zastosowania ustawy PZP do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

  1. Postępowanie poniżej progów unijnych – odmienny zakres zastosowania ustawy PZP w stosunku do procedury unijnej. Analiza przypadków i przyczyn wyłączenia przepisów obowiązujących w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Przygotowanie postępowania – analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia,w tym przedmiotowe środki dowodowe, szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

  1. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo – zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.
  2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów – oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.
  3. Wszczęcie postępowania – modyfikacja reguł publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

VII. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienie ( SWZ lub OPiW ) – terminy składania wniosków, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

 

VIII. Składanie i otwarcie ofert – reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszcenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

  1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, zmiany w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe i zasady ich uzupełniania.
  1. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej – wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty dodatkowe.
  2. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia, nowe podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

XII. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień i jego warianty, pozostałe tryby w procedurze krajowej–  partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i wolna ręka – przesłanki zastosowania.

 XIII. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

 

XIV. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy,ogłoszenie o wykonaniu umowy.

  1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Szkolenie poprowadzi: mecenas Zbigniew Pawlak 

 

Termin:  23-24 listopada  2020 rok

Czas trwania: 9.00 – 14:30

Koszt udziału w szkoleniu: 690 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

 

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 20.11.2020r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

 

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „ Prawo zamówień publicznych… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniach 23–24.11.2020 r.

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej