PRAWO BUDOWLANE

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 26/11/2020
09:30 - 14:30
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetuREGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn.10.11.2020 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na
szkolenie on-line:

 

Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych.

 

 • Zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjny – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane.
 • Omówienie przepisów przejściowych.
 • Projekt z dnia 3 czerwca 2020 r. nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresy i formy projektu budowlanego.

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem.
Zapraszamy!!

PROGRAM SZKOLENIA: 


I. Omówienie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane.

 1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego:
 1. typy spraw w przepisach przejściowych;
 2. sprawy zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a);
 3. sprawy przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40);
 4. sprawy uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55 i 57)
 5. przepisy regulujące procedury związane z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47);
 6. możliwe przypadki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b);
 7. przesłanki stosowania uproszczonego trybu legalizacji 20 letnich samowoli budowlanych.
 1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
 2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
 3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia:
  a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 – 26),
  b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 – 28),
  c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 – 3),
  d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 – 4),
 4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę min dla:
  a) naziemnych tarasów przydomowych,
  b) pomostów,
  c) oczyszczalni ścieków,
  d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki.
 5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego.
 7. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 8. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
 9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
 10. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
 11. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych” nowych rozdziałów:
  a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.
  b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
  c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy.
 12. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 13. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 14. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
 15. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych.
 16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
 17. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki” za nielegalne przystąpienie do użytkowania.
 18. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
 19. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
 20. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem).

II. Przepisy przejściowe.

 1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanego przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji t.j. do 19 września 2021 r.
 2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych:
 1. Sprawy w których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone;
 2. Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji;
 3. Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji.
 1. Zasady stosowania Nowelizacji do:
 1. Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a);
 2. Spraw przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40);
 3. Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55);
 4. Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47);
 5. Braku możliwość stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b).
 1. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych.
 2. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów.

III. Zmiany w przepisach regulujących proces inwestycyjny

 1. Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków.

Przepisy określają terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, wprowadzają zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację. Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci.

 1. Zmiana ustawy Prawo energetyczne.

Ustawa zobowiązuje każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, energii oraz ciepła do wydawania warunków przyłączenia do sieci w określonych terminach. Wprowadzone zostają kary pieniężne za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci.

 1. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Możliwość stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

 1. Projekt nowego rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 1. Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt techniczny.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Antczakwieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował uprzednio w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor Departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM.

Termin: 26 11. 2020 rok

Czas trwania: 9:30 – 14:30

Koszt udziału w szkoleniu: 290 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 23.11.2020r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Prawo budowlane” organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 26.11..2020r …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

……………………………. ……………………………………………..

/ data / / podpis osoby upoważnionej