PRAWO PRACY PO ZMIANACH W LATACH 2016-2021 PRAKTYKA – ORZECZNICTWO – KAZUSY

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 08/10/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl           e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn.27 sierpień 2021 r roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W LATACH 2016-2021


PRAKTYKA – ORZECZNICTWO – KAZUSY

PRAWO PRACY

 

 

Program szkolenia:


 1.  Zmiany w aktach osobowych i dokumentacji w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy (2019).     Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej – komentarz krok po kroku
  – zasady, komentarze, interpretacje, stanowiska MRPiPS
  – modyfikacja katalogu dokumentów, części akt – A,B,C,D
  – nowa część akt osobowych – D (zasady prowadzenia, nowe obowiązki pracodawców)
  – dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy od stycznia 2019
  (ewidencjonowanie czasu pracy, wyjścia prywatne, zwolnienia z art. 188 KP, dokumenty dot. systemów
  i rozkładów czasu pracy, dokumenty związane z urlopami, karty ewidencji przydziału odzieży)
  – kwestionariusze, umowa o pracę, wypowiedzenia – nowe wzory
  – listy obecności – czy są konieczne, co się zmienia, ochrona danych osobowych?
  – nowy okres przechowania dokumentacji pracowniczej
  – odbiór, niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania
  – kontynuowanie, ponowne zatrudnienie pracownika – akta, dokumentacja, przechowywanie
  – nowe dokumenty wydawane wraz ze świadectwem pracy
  – wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej – nowe zasady
  – okres przechowywania
 2. Badania lekarskie pracowników (skierowania, orzeczenia)
  – w której części akt przechowywać skierowania i orzeczenia lekarskie
  – czy pracodawca ma wydawać 2 czy 3 egzemplarze skierowania na badania?
 3. PRACA ZDALNA – wymogi, zasady, wzory polecenia
 4. UDZIELANIE ZALEGŁYCH URLOPÓW WYPOCZYNKOWYH – zmiany w okresie stanu epidemii
 5. Monitoring w miejscu pracy – zmiany od maja 2018 ( zakres, rodzaje, obowiązki informacyjne pracodawcy)
 6. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII
  – zmiany w przepisach wewnętrznych w zakładzie pracy, ocenie ryzyka zwodowego,
  – procedury bezpieczeństwa covid w zakładzie pracy
 7. Wyjścia prywatne
  – nowe obowiązki związane z udzielaniem, co z „książkami wyjść”?
  – zasady odpracowywania
  – wyjście prywatne a urlop wypoczynkowy
 8. Umowy na czas określony– minął okres 33 miesięcy od dnia wejścia przepisów w 2016 roku, zasady postępowania, obowiązki, możliwości
 9. Zmiany dotyczące świadectwa pracy(2019)
  – zmiana art. 97 KP – świadectwo pracy – nowe zasady wydawania i wzór

– zasady występowania z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
– uprawnienia pracownika (byłego pracownika) i obowiązki pracodawcy
– przywrócenie do pracy – obowiązek rekompensaty.

– prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa
pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa

 1. DOWODY I TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
  – zwolnienie lekarskie
  – kwarantanna / izolacja (decyzja inspekcji sanitarnej)
  – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 r.ż.
  – wezwanie pracownika przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
  organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub
  organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
  – oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
  zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach
  uniemożliwiających odpoczynek nocny
  – zwolnienia od pracy:
  * członków komisji wyborczych
  * w związku wykonywaniem przez pracownika czynności biegłego
  * w związku z badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi
  * w związku z udziałem pracownika w działaniach i akcjach ratowniczych
  * pracownika oddającego krew
  * pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne
  * w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny
  * osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne
  nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy
 2. NAWIĄZYWANIE STOSUNKÓW PRACY

➢ stosunek pracy a umowy zlecenia i dzieło, różnice, zasady, wymogi

➢ dane osobowe żądane przez pracodawcę podczas zatrudniania

➢ badania lekarskie i szkolenia BHP

➢ zatrudnienie osbowy z orzeczeniem niepełnosprawności

 1. OBOWIĄZKI POŁĄCZONE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

➢ Szczegółowe informacje dot. zatrudnienia

➢ Zakres czynności

➢ Udostępnienie przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu

➢ Zapoznanie z przepisami wewnątrzakładowymi, instrukcjami, zasadami

 

Szkolenie poprowadzi –Wojciech Dyląg – prawnik, publicysta, konsultant, specjalista prawa pracy, były pracownik PIP, wiedza poparta doświadczeniem, autor wielu opracowań poświęconych prawu pracy i bhp.

 

Termin; 8 października 2021 r

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: : Rzeszów, ul. Okrzei 7 – Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 380zł – w tym materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 5 .10.2021 r

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Prawo Pracy –   ważne zmiany  organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 8 października 2021 r.

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                              / podpis osoby upoważnionej