Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej -najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 18/03/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA 

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl           e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 19 luty2021  rok

      Regionalne Centrum Szkoleń Akademia sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie  on-line   

Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej 

-najnowsze regulacje prawne i orzecznicze 

 

 

 

Skierowanie do domu pomocy społecznej jako sprawa administracyjna

Ustalanie właściwości organu kierującego do dps, ZO, ZOL, osoba bezdomna, dziecko, osoba przebywająca w schronisku, domach gospodarczych i działkowych

Spory kompetencyjne Zbieranie materiału dowodowego na etapie skierowania do dps- właściwie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena możliwości rodziny zajęcia się osoba bliską , wykonywanie obowiązku alimentacyjnego a skierowanie do dps

Ocena zaświadczeń lekarskich i materiałów dowodowego o stanie zdrowia wnioskodawcy, skierowanie do ZOL a dps

Usługi opiekuńcze a skierowanie do dps, ocena rozmiaru  usług , dokumentowanie odmowy przyjęcia usług

Praca socjalna przed skierowaniem do domu pomocy społecznej – uregulowanie spraw majątkowych, mieszkaniowych,  ocena umowy dożywocia i służebności mieszkania, wpływ na skierowanie do dps

Skierowanie i umieszczenie w dps osób ubezwłasnowolnionych, realizacja postanowienia Sądu, doprowadzenie do dps , zmiana i uzupełnienie  postanowienia Sądu

Skierowanie i umieszczenie w dps bez zgody wnioskodawcy, skierowanie sprawy do Sądu a postępowania o ubezwłasnowolnienie, udział prokuratora

Skierowanie i umieszczenie w dps osób w ciężkim stanie zdrowia, nieświadomych, niepiśmiennych, odmowa skierowania

Stosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu o skierowanie do  dps -relacja do przepisów ustawy o pomocy społecznej, obowiązek alimentacyjny na etapie kierowania do dps,  odpowiednie rozmowy z rodziną, pisma i pouczenia, wywiad alimentacyjny i jego znaczenie

Wpływ wywiadu alimentacyjnego na decyzję o skierowaniu do dps

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób samotnych i osób posiadających rodzinę, dowodzenie niemożności samodzielnego funkcjonowania

Formułowanie wyrzeczenia decyzji kierującej do dps, decyzje czasowe,

Decyzja o umieszczeniu w dps- związek z decyzją kierującą do dps , wskazywanie odpowiedniego typu domu i lokalizacji

Zmiana i uchylenie decyzji o skierowaniu i umieszczeniu, przeniesienie do innego dps, łamanie regulaminu w dps a uchylenie decyzji.

Postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie skierowania i umieszczenia w wymogi procedury kpa, ograniczenia wynikające ze stanu epidemii a zaostrzone rygory proceduralne przy skierowaniu dps, zawieszanie postępowań administracyjnych.

Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej i zobowiązanie do zwrotu zastępczo poniesionych  przez Gminę opłat -najnowsze regulacje prawne i orzecznicze  -konieczność dostosowania do dnia 1.01.2021 wydanych umów i decyzji do nowego stanu prawnego

 

Ustalanie odpłatności za dps

– decyzja łączna i decyzje odrębne – dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, najnowsze orzecznictwo

-prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych przebywających za granicą,

-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do odpłatności a wywiady alimentacyjne , odpowiednie pouczenia rodziny w zakresie odmowy wywiadu, skutki proceduralne odpowiedniego pouczenia o terminie wywiadu i jego odmowy

-zawieranie umów z członkami rodziny –charakter prawny tych umów i następnie decyzji o odpłatności za DPS, umowy w przedmiocie opłaty  a dobrowolne umowy alimentacyjne, dokumentowanie formy odmowy podpisania umowy

– data ustalania odpłatności w decyzji i w umowie

-wyrzeczenie decyzji, a informacje w decyzji  o pozostałych członkach rodziny

-sposób obliczania opłaty za dps, najnowsze orzecznictwo

-kolejność osób zobowiązanych do opłaty , stosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , odpowiednie uzasadnianie swojego stanowiska,

-opłata dl rodzeństwa na jakich zasadach

-wpływ zawartych umów dożywocia i służebności  mieszkania na kolejność osób zobowiązanych do opłaty

-udostępnianie akt sprawy stronom postępowania osobom zobowiązanym

-zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej obligatoryjne i fakultatywne, odpowiednie uzasadnianie decyzji zwalniających i odmawiających zwolnienia

-zwolnienia dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS  a niewywiązywanie się z zobowiązań alimentacyjnych

Zmiana decyzji o odpłatności – wstecz i na przyszłość

Procedura Art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

-zmiana decyzji  w sytuacji zmiany wysokości kosztu w DPS

-zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a.

-zmiana decyzji w sprawie jednego z elementów decyzji

-zmiana decyzji przy wyrównaniu dochodu mieszkańca za okres wsteczny

Dochodzenie zwrotu środków poniesionych zastępczo przez Gminę -Zobowiązanie do zwrotu zastępczo poniesionych opłat , wydawanie decyzji , kierowanie sprawy do egzekucji administracyjnej

Śmierć osoby umieszczonej w DPS  -rozstrzygnięcia prawne w stosunku do osób zobowiązanych

Zmiana i uchylenie decyzji wydanych przed nowelizacją ustawy – uregulowanie stanu prawnego względem osób zobowiązanych do 1 stycznia 2021 r., tryby uchylenia, zmiany, wygaszenia decyzji, rozwiązania umów, nowych powiadomień

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Cadoux  członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca, orzecznik.    

Termin: 18 marca 2021 roku

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł – w tym materiały szkoleniowe ,certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w szkoleniu w terminie do dnia 15 marca 2021 r

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu  „Kierowanie do dop i ustalanie  odpłatnosci……………” , organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 18 marca 2021 roku

. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej /