Środki trwałe , wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) i ich inwentaryzacja

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 24/02/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl         e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 12 styczeń 2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line:

 

„ Środki trwałe , wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) i ich inwentaryzacja ”

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

„ Środki trwałe , wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) i ich inwentaryzacja ”

 

Szkolenie adresowane jest dla  głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, CUW oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych

 ( jako załącznik-  PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE  związane z przedstawionymi tematami)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na regulacje w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę –  dotyczące gospodarowania majątkiem oraz inwentaryzacji wJSFP.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
 2. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznychpo zmianach (której instytucji – jaka forma) błędy w przekazywaniu majątku:
 3. trwały zarząd,
 4. użytkowanie wieczyste,
 5. c) użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
 6. d) użyczenie,
 7. e) umowy najmu i dzierżawy.
 8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) :
 • Źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja  z uwzględnieniem: KŚT, ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach;
 • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja;
 • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
 • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – nabycia i kosztów wytworzenia.
 1. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
 • Cele, terminy i częstotliwość
 • Metody inwentaryzacji  (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
 • Przygotowanie obszarów   inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia.
 • Podział obowiązków  oraz  kompetencje  w   zakresie inwentaryzacji   (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).
 • Dokumentacja   inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie   z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).
 • Różnice

 

Termin szkolenia  24 luty 2021 rok

Czas  trwania  od 10:15.00

Koszt  udziału  w szkoleniu  280 zł—cena  obejmuje materiały szkoleniowe

przekazane  w wersji elektronicznej ,certyfikat ukończenia szkolenia ,możliwość

konsultacji z trenerem.

 

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wkładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu  pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 20 lutego 2021 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „ ŚRODKI TRWAŁE …..organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu-24 lutego 2021 roku……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej