Stosowanie specustawy drogowej po zmianie Prawa budowlanego wprowadzonych we wrześniu i grudniu 2020 r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 03/03/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl     email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn.17 luty 2021 r.

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

Stosowanie specustawy drogowej po zmianie Prawa budowlanego wprowadzonych we wrześniu i grudniu 2020 r. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:  

 

 1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej.
  2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane – budowa, remont i przebudów.
  3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD.
  4. Zakres stosowania Specustawy.
  5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych.
  6. Przygotowanie inwestycji drogowej.
  7. Realizacja inwestycji drogowej – decyzja ZRID.
  8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.
  9. Przepisy przejściowe przy wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego.
 1. Możliwość realizacji inwestycji w oparciu o dotychczasową wersję projektu budowlanego przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji t.j. do 19 września 2021 r.
 2. Trzy typy spraw w przepisach przejściowych:
 1. Sprawy w których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie Nowelizacji i nie zostało do tego czasu zakończone;
 2.  Sprawy w których postępowanie zostanie wszczęte po dniu wejścia w życie Nowelizacji;
 3.  Sprawy w których postępowania zostały ostatecznie zakończone przed wejściem w życie Nowelizacji.
 1. Zasady stosowania Nowelizacji do:
 1. Spraw zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a);
 2. Spraw uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55);
 3. Przepisów regulujących procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47);
 1. Stosowanie jako zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy przepisów dotychczasowych.
 2. Przypadki stosowania do dotychczasowych inwestycji nowelizowanych przepisów.
 3. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania.
  11. Odpowiedzi na najczęściej padające pytania, min:
  – Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
  – Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
  – Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
  – Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?
  – Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID?
  – Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art.11d ust.1 pkt. 8?
  – Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID.
  – Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID.
  – Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?
  – Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestor w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
  – Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?
  – Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
  – Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID.
  – Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?
  – Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności.
  – Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
  – W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
  – Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji
  – Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
  – Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID, zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej.
  – Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej.
  12. Pytania i odpowiedzi

Termin:  3 marca  2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł – cena zawiera również: materiały szkoleniowe przekazane
w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Antczakwieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował uprzednio w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor Departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 1 marca 2021 r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Prawo budowlane” organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  3 marca  2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania  rachunku bez podpisu odbiorcy.

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania
i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu
oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki
z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo
w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury
oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!