SZKOLENIE Z ZAKRESU KPA – TEMATYKA

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 28/09/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl           e-mail: szkolenia@rcsa.pl

 

Rzeszów, dn. 25sierpnia 2021 r

 

      Regionalne Centrum Szkoleń Akademia sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie  stacjonarne

 

                                                             SZKOLENIE  Z  ZAKRESU   KPA – TEMATYKA

 

1.Zagadnienia ogólne.

Pojęcie sprawy administracyjnej.
Pojęcie interesu w kpa, rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
Strona postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2018 r.                                                                                Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

 1. Wszczęcie postępowania.

Czynności związane z wszczęciem postępowania, wszczęcie z urzędu i na wniosek strony Kontrola formalna wniosku. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu.   Obowiązek informacyjny (RODO). Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia i konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.

 

 1. Terminy w Kpa
  Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
  Obliczanie terminów i Wpływ epidemii COVID-19 na bieg terminów. Terminy procesowe i materialnoprawne z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w czasie epidemii COVID -19.
  Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania.                                                                     Upływ terminu.                                                                                                                                                       Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.
  Ponaglenie i jego konsekwencje.                                                                                                                                            Skarga na bezczynność.
  Nowe zasady przywracania terminu – obowiązki organów administracji publicznej.
 2. Doręczenia.
  Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
  Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii. Nowe przesyłki hybrydowe.
  Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.
  Nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych.
 3. Wyjaśnianie sprawy (postępowanie dowodowe)
  Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Szczególne rozwiązania dotyczące wyjaśniania spraw w czasie epidemii.
  Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów.
  Zaświadczenia i oświadczenia. Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
  Wezwanie świadków i stron.                                                                                                                                    Czynny udział strony w postępowaniu i szczególne rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące w czasie epidemii.
  Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania.
  Udostępnianie akt sprawy.
  Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
  Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.
  Mediacja w postępowaniu administracyjnym. Mediator i jego zadania.                                                             Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach.
  Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
  Zawieszenie postępowania po nowelizacji i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 4. Rozstrzygnięcia.
  Decyzje administracyjne i jej elementy.
  Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
  Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.
  Decyzje ostateczne i prawomocne.
  Wady decyzji – istotne i nieistotne.  Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.
  Milczące załatwienie sprawy. Założenia i praktyka.
  Postanowienia
 5. Postępowanie odwoławcze.
  Czynności organu I instancji a czynności organu II instancji.
  Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
  Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
  Decyzje formalne i merytoryczne.
  Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy.                        Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego.

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

 

 

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Kosiński  – radca prawny, pracownik

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

 

 

Termin: 28 września 2021 roku

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7

Koszt udziału w szkoleniu: 380 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA sp. z o. o. przed jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzanie udziału w szkoleniu

w terminie do dnia 24 września 2021 r

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu   KPA  …..  , organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  28 wrzesnia 2021 r

. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej /

 

Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”