Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Praktyka stosowania.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 19/10/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 8.10.2021 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie stacjonarne

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – Praktyka stosowania.

Program:

 1. Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej;

 • Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego;

 • Ograniczenie przekazywania korekt;

 • Zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek

 • Potrącanie nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno

 • Wyeliminowanie obiegu papierowej dokumentacji w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych cudzoziemców

 • Modyfikacja pojęcia wg. PKD

 • Zmiany wykazywania informacji w ZUS IWA

 • Wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

 • Automatyzacja rozliczeń płatników

 • Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

 • Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków

 • Zmiany w egzekucji należności składkowych

 • E-zasiłki – nowe zasady

 1. Ubezpieczenie zdrowotne – rozliczanie składek

 2. Nowości na PUE

 • Zmiany w rejestracji i logowaniu do portalu PUE ZUS

 • Obowiązek założenia PUE ZUS;

 • Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

 • PUE a COVID-19 – kwarantanna lub izolacja domowa

 • Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS

 • Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS

 • Rozliczenie składek

 • Składanie wniosków (w tym obsługa ZLA)

 1. Zmiany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA – kod wykonywanego zawodu –

 • Zgłaszanie korekt,

 • Zgłaszanie zmian

 1. Umowa o dzieło, a składki ZUS:

 • Obowiązki zgłoszenia umów o dzieło

 • Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

 • Formularz RUD

 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,

 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia

 • Wskazówki praktyczne – przykłady,

 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

 1. Bieżące informacje o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

 2. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

 3. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

 • Wynagrodzenie w umowie zlecenia

 • Minimalna stawka godzinowa

 • Ewidencja liczby przepracowanych godzin

 • Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej

 • Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług)

 1. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

 • Umowy zlecenia- umowy o pracę,

 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS

 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

 • Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,

 • Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,

 • Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,

 • Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,

 • Umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 1. Pracownicze plany kapitałowe – Praktyka stosowania

Szkolenie poprowadzi: Dorota Kijowska specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Termin: 19 października 2021 rok

Czas trwania: 10.00– 15.00

Miejsce szkolenia ;Rzeszów WDK UL. OKRZEI 7

Koszt udziału w seminarium: 380 zł – w cena zawiera również: materiały szkoleniowe poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.,

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 16 października 2021 rok

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium ubezpieczenia społeczne

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 19 października 2021 r

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..

/ data / / podpis osoby upoważnionej