„ ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W JST, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH – – z przykładami omówionych sprawozdań

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 16/02/2021
10:00 - 15:00
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl  email:   szkolenia@rcsa.pl

 

 

Rzeszów, dn. 12 styczeń 2021 rok

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie on-line

 

 

. „  ZAMKNIĘCIE ROKU 2020

W  JST, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH –

– z przykładami omówionych sprawozdań   ”

Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line, za pośrednictwem internetu.  Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, dokumenty. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania na czacie. Można będzie zadać również pytanie głosowo na bieżąco lub w drugiej części zajęć pt: „pytania i odpowiedzi”, w której to również będzie prowadzona dyskusja moderowana przez trenera. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarka typu Google Chrome, Firefox lub inna. Przydatne będą również słuchawki z mikrofonem, gdyby warunki w biurze lub domu nie pozwalały na swobodne uczestnictwo w szkoleniu. Kamerka internetowa nie jest konieczna.

Po potwierdzeniu udziału w szkoleniu otrzymają Państwo od nas link – którego kliknięcie przeniesie Państwa do wirtualnej  sali szkoleniowej, gdzie w podanych w ofercie godzinach odbywać się będą zajęcia . Link będzie aktywny tylko w dniu i w godzinach szkolenia. Po zakończeniu zajęć, tradycyjnie otrzymają Państwo od nas  faktury oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Będą one przesyłane – na żądanie – tradycyjnie pocztą lub e-mailem. Zapraszamy!!

 

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dodatkowo zarządzenia, instrukcje – związane z omawianym tematem

 

CEL SZKOLENIA:

            Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu    zasady   dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok w przedstawionych powyżej  jednostkach sektora finansów publicznych.

            Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz  przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Obszerny materiał ( wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami  sprawozdań ),  został   dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż   zawiera również wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami: Bilansu jst, Bilansu  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) – przykłady.

Wskazanie tych zagadnień  wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli  różnych organów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
 2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
  i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
 3. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  ( zmiany od 1.01.2020 r.),
 1. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
 2. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe ,wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją.
 3. Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory ).
 4. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości.
 5. Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór-zmiany.
 6. Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu   jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład.
 7. Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) po zmianie – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacjiprzykład.
 8. Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostkiprzykład.
 9. Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory)
 10. Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorial­negopo dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.
 11. Konsultacje
 
Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych,
oraz kilkudziesięciu  publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Termin szkolenia: 16 luty 2021 rok

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł. w tym materiały,certyfikat  

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia. 14 lutego 2021 roku

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Zamkniecie roku……”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o.

w dniu 16 lutego 2021 roku…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

…………………………….                                                                                                                    ……………………………………………..

/   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 

Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”