„ Jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie w JST”

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 06/03/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 28.12.2022r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na

„ Jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i
inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie w JST”

 

Załączniki: zarządzenia dt. gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją

Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-
księgowych oraz pracowników merytorycznych JST, CUW, jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych odpowiedzialnych za prawidłowe
przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem jednostki

Cel szkolenia:
Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele
wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.
Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy
zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie

mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w
zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie
ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja.
Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w
zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość
często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji
ustawowych.
Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć
Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym

pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Przekazanie majątku przez organizatora jednostkom organizacyjnym sektora
finansów publicznych po zmianach – jaka forma – błędy w przekazywaniu majątku:
a)trwały zarząd,
b) użytkowanie wieczyste,
c) użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
d) użyczenie,
e) umowy najmu i dzierżawy.
3. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem:
ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych – po zmianach;
 Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym:
umorzenie i amortyzacja;
 Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
 Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
4. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” :
 obiekty pojedyncze,
 obiekty zbiorcze.

5. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych- z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych:
a. syntetyczna;
b. analityczna;
c. pozabilansowa;
d. regulacje w polityce rachunkowości;
e. miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
6. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie
ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
7. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
8. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych po zmianach przepisów.
9. Likwidacja środków trwałych.
10. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje).
11. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu
wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk
administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek
sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji
książkowych m.in. „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach
sektora finansów publicznych”, ( w tym: z 2022r.„Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku
2021 w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce
rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym
szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości,
szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i
samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów
państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest
współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk
administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa
jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu
pozycji książkowych, oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej,
finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z
zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca
zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych
i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych
Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z
uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Termin: 06.03.2023r.
Miejsce al. J. Piłsudskiego 31, Oświata III piętro, sala 325
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Koszt udziału w szkoleniu:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 03.03.2023 2021 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszające

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " środki trwałe"organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu06
.03.2023……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej