Kurs okresowy z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w dniach 21-22 lutego 2023 r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/02/2023 - 22/02/2023
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -"Oświata" al. Piłsudskiego 31, II piętro sala 205


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 3 stycznia 2023 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na:

Kurs okresowy z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

w dniach
21-22 lutego 2023 r.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz
ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem
stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy.

4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków
powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz
związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp
oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników
w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w
sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej
pomocy.

7.Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. 1
8.Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 1

początek szkolenia w pierwszym dniu o godz. 9:00
Miejsce szkolenia: Al. Piłsudskiego 31, Oświata; II piętro sala 205

Koszt udziału w szkoleniu: 400 zł – w tym poczęstunek i lunch

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA przed jego
rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej

potwierdzanie udziału w kursie w terminie do 20.02.2023 r
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w kursie okresowym z zakresu BHP dla pracodawców i innych
osób kierujących pracownikami, organizowanym w
dniach 21-22.02.2023 r

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP……………………………………………….. Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i
wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

…………………… ………………………….
/ data / /podpis osoby upoważnionej/