NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 29/09/2022 - 30/09/2022
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, 5 września 2022

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie uprzejmie zaprasza na dwudniowe szkolenie hybdrydowe

( online oraz stacjonarnie)

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

  1. Zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ – dopuszczalny zakres, wpływ na termin składania ofert, zasady publikacji, instytucja wyjaśnień.

  2. Przedmiotowe środki dowodowe – rodzaje, zasady składania i uzupełniania, skutki prawne ich wadliwości.

  3. Podmiotowe środki dowodowe – kiedy uprawnienie a kiedy obowiązek ich żądania przez zamawiających. Odmienności postępowania krajowego w stosunku do procedury unijnej. Reguły uzupełniania, sposób i forma ich przedkładania.

  4. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – gwarancje bezstronności czynności wykonywanych przez przedstawicieli zamawiającego.

  5. ,, Nowe “ podstawy odrzucenia oferty.

  6. Kryteria oceny ofert, w tym dopuszczalna ranga kryterium ceny.

  7. Tryb podstawowy – zasady prowadzenia.

  8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – klauzule abuzywne, obowiązkowa treść umowy, zmiany umowy.

  9. Nowe obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-publikacyjne obciążąjące zamawiającego – aktualizacja planu postępowań, informacja o złożonych wnioskach i ofertach, raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

10. Kluczowe akty wykonawcze do ustawy PZP.

11. Inne zagadnienia – zgłoszone przez uczestników.

12. Odpowiedzi na pytania/konsultacje.

Prowadzący szkolenie: mec. Zbigniew Pawlak

Termin 29-30 września 2022

czas trwania szkolenia od godz. 9-15.00

Miejsce: Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48

Koszt udziału w szkoleniu:

840zł brutto w tym materiały, lunch oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 27.09.2022 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium „ Prawo zamówień publicznych… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniach 29-30 września 2022 r. ……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..

/ data / / podpis osoby upoważnionej