POLSKI ŁAD – Obowiązki płatnika na koniec 2022r oraz zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące płatnika od 1 stycznia 2023r .

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 20/01/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dnia 13.12.2022r.
Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie hybrydowe

POLSKI ŁAD – Obowiązki płatnika na koniec 2022r oraz

zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące płatnika od 1 stycznia 2023r .

1. Nowe zwolnienia podatkowe w 2022r i ich wpływ na
sporządzanie PIT-11 za 2022r
2. Nowy druk PIT 11 ( 29 ) omówienie zmian na formularzu (
2022r. )
3. Skala podatkowa 2022/2023 – omówienie ,skutki
4. Nowe regulacje poboru wynagrodzenia dla płatnika
5. Zmiany w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania
przychodów u pracowników -omówienie
6. Zmiany w odliczeniach na związki zawodowe – zeznanie
podatkowe oraz PIT 11
7. Świadczenia socjalne a podatek PIT z uwzględnieniem
nowelizacji lipcowej
8. Zmiana zasad składania zeznań podatkowych za rok 2022
9. Zmiana zasad rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci
10. Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców
11. Zasady rozliczenia rocznego za rok 2022 – dwie formy
rozliczeń
12. Ulga 4+ po zmianach – omówienie
13. Ulga dla seniorów pracujących po zmianach – omówienie
14. Obsługa podatkowa nierezydentów w tym Ukraińców
pracujących na umowach cywilnoprawnych -nowe wyjaśnienia
organów skarbowych
15. Druk EP składany do ZUS a konsekwencje dla płatnika –
pracodawcy w 2022r

16. Organizacje Pożytku Publicznego -1,5%
17. Nowe zasady składania oświadczeń PIT-2 i wniosków
mających wpływ na obliczenie zaliczki przez płatnika w 2023 r.
18. Omówienie nowego wzoru PIT-2 stosowanego w 2023r
przez płatnika
19. Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia
zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek w 2023r.
20. Nowe zasady zwolnienia płatnika z poboru zaliczek w 2023r.
21. Dyskusja i pytania
Prowadzący:
Ekspert z zakresu Podatku dochodowego od osób fizycznych Pani Bożena Domino
wieloletni pracownik urzędu skarbowego w Rzeszowie.

Termin: 20 stycznia 2023 roku
Miejsce Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48
Czas trwania: 10:00 – 15:00
Koszt szkolenia
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 380 zł w
tym materiały szkoleniowe, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa ON-LINE koszt szkolenia wyniesie 330 zł
brutto w tym materiały oraz certyfikat

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA NASTĘPNEJ STRONIE
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 18 stycznia 2023 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu Polski Ład- obowiązki płatnika i rozliczanie
wynagrodzeń w 2022 r… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 20 stycznia 2023 r.

.………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia
i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

……………………………………………..

data/

/ podpis osoby upoważnionej