Prawo Pracy – nowości i zmiany ważne od stycznia 2023r. w tym m.in. stała i okazjonalna praca zdalna, badanie trzeźwości pracowników, zmiany wynikające z dyrektyw unijnych m.in. w urlopach, nowe obowiązki pracowników kadr.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 17/02/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 19 stycznia 2023 roku

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie

Prawo Pracy – nowości i zmiany ważne od stycznia 2023r. w tym
m.in. stała i okazjonalna praca zdalna, badanie trzeźwości pracowników,
zmiany wynikające z dyrektyw unijnych m.in. w urlopach, nowe
obowiązki pracowników kadr.

 

I. Praca zdalna według przepisów aktualnych i planowanych zmian.
1. Podstawy prawne funkcjonowania pracy zdalnej.
2. Sposób wprowadzenia w zakładzie oraz forma i czas powierzenia pracy
zdalnej.
3. Całkowita i częściowa praca zdalna.
4. Świadczenia przysługujące pracownikowi wykonującemu pracę zdalną – koszty
ekwiwalenty.
5. Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę narzędzi, materiałów, naprawy oraz
serwisu urządzeń służących do pracy zdalnej.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kontrola stanowiska pracy, osoby
uprawnione, sposób dokumentowania ustaleń, tryb postępowania pracodawcy
w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków przez pracownika.
7. Wypadek przy pracy zdalnej, ustalanie jego przyczyn i okoliczności.
8. Okazjonalna praca zdalna – warunki wprowadzenia, odrębności w odniesieniu
do „zwykłej” pracy zdalnej.
II. Badanie trzeźwości pracowników weryfikujące zawartość alkoholu i innych
środków odurzających.
1. Warunki dopuszczalności przeprowadzania przez pracodawców kontroli
trzeźwości zarówno pracowników jak też osób fizycznych wykonujących pracę
na innej podstawie niż stosunek pracy.
2. Obowiązkowe regulacje wewnątrzzakładowe umożliwiające prowadzenie
kontroli trzeźwości.
3. Wymogi dla urządzeń wykorzystywanych do kontroli.

4. Sposób dokumentowania badań trzeźwości pracowników.
5. Sposób postępowania pracodawcy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność
alkoholu w organizmie pracownika.
6. Odpowiedzialność pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
7. Warunki przeprowadzania kontroli przez Policję – pomiary za pomocą
urządzeń oraz zlecenie badań laboratoryjnych. Sposób dokumentowania
przebiegu badań oraz rodzaj i zakres dokumentów przekazywanych
pracodawcy i pracownikowi.
III. Zmiany wynikające z implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20
czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym rodziców i opiekunów.
1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny oraz zawartych na czas określony.
2. Znaczne rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
i nowe obowiązki w tym zakresie dla pracowników kadr.
3. Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie
zakazu zabraniania pozostawania w stosunku pracy jednocześnie z innym
pracodawcą.
4. Prawo pracownika do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej
przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.
5. Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego
rodzaju pracy.
6. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego i stworzenie indywidualnego prawa do tego
urlopu oraz zmiany wysokości zasiłku macierzyńskiego.
7. Zmiana warunków wykorzystywania urlopu ojcowskiego.
8. Warunki korzystania z nowo wprowadzonego bezpłatnego urlopu
opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej
krewnym.
9. Warunki korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
10. Szersza możliwość stosowania elastycznej organizacji pracy przez
dostosowywanie organizacji pracy do indywidualnych potrzeb pracownika,
w tym specjalne przywileje rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 lat oraz
osób opiekujących się członkami rodziny.
11. Sankcje dla pracodawcy za naruszenie nowych przepisów.
IV. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców
w 2023 roku.
podróży służbowych.

Konsekwencje wzrostu diety z tytułu
krajowych

Prowadzący szkolenie: pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
Termin: 17 luty 2023 roku
Czas trwania: 10:00 – 15:00
Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 – Wojewódzki Dom Kultury
Koszt udziału w szkoleniu: 390 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch
szkolenie on-line -320 zł

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 13.02.2023r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Prawo pracy nowości i zmiany ..” organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 17 .02
.2023 r…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.
……………………………. ……………………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej