Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 08/02/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dnia 28.12.2022r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie hybrydowe

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian.

Praktyka stosowania.

1. Ubezpieczenie zdrowotne – Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.:
• Zakres zmian od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1265)
• Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu dzieci pobierających rentę
rodzinną.,
• Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i ustalaniu podstawy wymiaru
składek osób powołanych
• Zmiana katalogu rodzajów działalności, z których opłaca się odrębną składkę
• Podstawa wymiaru składki osób współpracujących – zakres zmian – wybrane zagadnienia
• Podstawa wymiaru składki twórców i artystów prowadzących dodatkowo inną działalność
pozarolniczą, z której opłacają podatek dochodowy z działalności gospodarczej– zakres zmian
– wybrane zagadnienia
• Uregulowanie zasad ustalania rocznej podstawy wymiaru składki za osoby, które spełniały
warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 8 –
9b ustawy zdrowotnej albo do jej obniżenia na podstawie art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej
• Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
2. Korekta dokumentów ubezpieczeniowych
3. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego (z uwzględnieniem członków rodziny),
4. Nowości na PUE –m.in.:
• Zmiany w rejestracji i logowaniu do portalu PUE ZUS
• Obowiązek założenia PUE ZUS
• Zmiany w panelu Płatnika
• Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS
5. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
6. Zbiegi tytułów ubezpieczeń -z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
• Umowy zlecenia z umową o pracę (umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz
własnego pracodawcy)
• Umowy zlecenia ze statusem studenta
• Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

• Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego i z urlopu
wychowawczego,
• Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą
7. Wskazówki praktyczne – przykłady

Prowadzący:
Dorota Kijowska– specjalista ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych
Termin: 08.02.2023
Miejsce Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7
Czas trwania: 10:00 – 15:00
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA NASTĘPNEJ STRONIE
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 06.02.2023 r

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne…"
organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 08.02.2023 r.
.………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia
i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

……………………………………………..

data/

/ podpis osoby upoważnionej