„ Akcja BILANS- Zamknięcie roku 2022 w JST, w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych – – z przykładami wypełnionych sprawozdań ”

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/02/2023
10:00 - 15:00
Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 31, sala komputerowa 230 II piętro


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 28.12.2022r.

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na
„ Akcja BILANS- Zamknięcie roku 2022 w JST, w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych –

– z przykładami wypełnionych sprawozdań ”

 

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-
księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia
ksiąg rachunkowych za 2022 rok w przedstawionych powyżej jednostkach sektora finansów
publicznych.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących
tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji

lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
Obszerny materiał ( wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami
sprawozdań ), został dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż zawiera również
wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami:
Bilansu jst, Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku
wyników, Zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej (zarządzenie, załączniki-tabele) –
przykłady.
Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości
interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów i
kosztów.
3. Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:
 Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących
należności i ich ewidencja,
 Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich
odpisy aktualizacyjne ( zmiany).
5. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
6. Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.
7. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład
budżetowy.
8. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.
9. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe ,wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) –
po zmianach- problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.

10. Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie
w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory )- wybrane zagadnienia.
11. Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór.
12. Bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o
rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład.
13. Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) – przychody i koszty, wycena,
sposób prezentacji- przykład.
14. Zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki- przykład.
15. Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory w excelu).
16. Zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego – po
dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.

Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji
skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów
publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz publikacji o
tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym
szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca
zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych,
również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i
samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu
Agencji Szkoleniowych.
Termin: 21.02.2023r.
Miejsce al. J. Piłsudskiego 31, Oświata III piętro, sala 325
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Koszt udziału w szkoleniu:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 20.02.2023 2021 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszające

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " Akcja bilans zamknięcie roku organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu
21.02.2023……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej