Instytucje Kultury- Akcja BILANS 2022r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 28/03/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 28.12.2022r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na

„Instytucje Kultury- Akcja BILANS 2022r.”

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury , CUW oraz pracowników
organów nadzorczych i kontrolnych
 ( jako załącznik- PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE związane z przedstawionymi tematami)

Cel szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych,
finansowych wprowadzone przez ustawodawcę na zamkniecie 2022 roku w Instytucjach Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele
problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i
odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność
karną.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu
przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY
1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach
Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – wyjaśnienia.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:
1) ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
a. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
b. błędów z lat poprzednich,
c. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu
sprawozdania,

2) prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
3) plany finansowe Instytucji Kultury.

3. Omówienie wybranych zagadnień – Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji
gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2022 przychodów i kosztów:
1) Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia
międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami .
2) Pozostałe przychody i koszty operacyjne ( sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-
19),
3) Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N,
– problemy Bibliotek po kontroli.
4) Przychody i koszty finansowe- różnice.
5) Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
6) Fundusze w Instytucji Kultury.
4. Należności i zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
 aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i
odsetki i ich ewidencja w księgach,
 naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy )
(powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany).

5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie
materiały, towary- źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o
rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach;
 Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
 Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
 Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia;
 Amortyzacja środka trwałego  – (umorzenie ) terminy, weryfikacja;
 Materiały, towary, wydawnictwa ( konto 014, konto 016, konto 018).

6. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji –
rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT
2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.
7. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE :
1. Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:
a) Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
b) Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
c) Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
d) Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),
2. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?
3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
Prowadzący: Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji
skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów
publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz publikacji o
tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym
szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca
zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych,
również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i
samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu
Agencji Szkoleniowych.
Termin szkolenia : 28.03.2023r.
Miejsce Al. J. Piłsudskiego 31, Oświata III piętro, sala 325
Czas trwania: 10.00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto w
tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 27.03.2023 2021 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszające

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " Akcja bilans zamknięcie roku organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu
28.03.2023……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej