Kurs okresowy z zakresu BHP dla kadry inżynieryjno- technicznej w dniach 21-22 lutego 2023 r.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 21/02/2023 - 22/02/2023
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -"Oświata" al. Piłsudskiego 31, II piętro sala 205


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 3 stycznia 2023 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na:

Kurs okresowy z zakresu BHP dla kadry inżynieryjno- technicznej

w dniach
21-22 lutego 2023 r.

 

1.
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
przepisów lub zasad bhp,
– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z
wykonywanym zawodem,
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń
zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i
innych urządzeń technicznych,
– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
– nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia
oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych i niebezpiecznych.

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 2
5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ergonomii w projektowaniu. 3
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach
zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Razem: 16

początek szkolenia w pierwszym dniu o godz. 9:00
Miejsce szkolenia: : Al. Piłsudskiego 31, Oświata II piętro sala 205

Koszt udziału w szkoleniu: 400 zł – w tym poczęstunek i lunch
Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA przed
jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem faxu albo poczty
elektronicznej potwierdzanie udziału w kursie w terminie do 20.02.2023r

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/
Zgłaszam udział następujących osób w kursie okresowym z zakresu
BHP dla kadry inż .technicznej , organizowanym
w dniach 21.02-22.02.2023 r.
…………………………………………………………………………………………………..
……………….
…………………………………………………………………………………………………..
……………….
Nasz nr NIP……………………………………………….. Upoważniamy
RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.

…………………… ………………………….
/ data /
/podpis osoby upoważnionej/