Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta –  jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych , kary za nieprowadzenie kontroli.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 28/04/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 8.03. 2023 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:
stacjonarne lub on-line

Zmieniające się przepisy prawa , w tym o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły nowe obowiązki
na wójta/burmistrza/prezydenta związane z przeprowadzaniem kontroli. w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi oraz nieczystości ciekłych.
Za nieprzeprowadzanie kontroli grożą kary. Natomiast niewłaściwie przeprowadzona kontrola nie
pozwoli na wykorzystanie jej wyników w dalszym postępowaniu.
Proponowane szkolenie ma za zadanie pokazanie krok po kroku w jaki sposób przygotować i
przeprowadzić kontrolę.

Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta –
jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych , kary za
nieprowadzenie kontroli
1. Uprawnienia kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta (zakres kontroli)
2. Zasady prowadzenia kontroli krok po kroku
-uprawnienia kontrolerów,
– prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy.
-otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
-upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
– kontrola w siedzibie organu – zgody kontrolowanego
-przygotowanie dokumentacji,
-oględziny lub inne dowody ,
-wyjaśnienia do protokołu,
-sporządzanie protokołu, załączniki do protokołu
-podpisanie protokołu lub odmowa podpisania.

-działania pokontrolne
4. Współpraca podczas kontroli z innymi organami, w tym Policją i strażą gminną.
5. Schemat przeprowadzania kontroli – analiza przypadku, ćwiczenia
6. Przykłady dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu kontroli
– zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
– upoważnienie do kontroli
– pełnomocnictwa (kiedy pełnomocnictwo pozwala na podpisanie protokołu)
– schemat protokołu
7. Zasady prowadzenia kontroli nieruchomości zamieszkałych
– przekazanie zadań kontrolnych odbierającemu odpady
– zasady udokumentowania sposobu gromadzenia odpadów
– skutki stwierdzenia nieprawidłowości
– informowanie innych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach
– informowanie właściciela nieruchomości o kontroli (czy jest taka konieczność)
– błędy w dotychczas prowadzonych dzialaniach
8. Dokumenty pokontrolne
9. Informowanie innych organów o wynikach kontroli
– kogo informujemy
– jakie dokumenty przekazujemy
10. Wnioskowanie do innych organów o przeprowadzenie kontroli
– przeprowadzenie postępowania wstępnego, w tym oględzin
– zebranie materiału dowodowego
– wspólne z innym organem zbieranie materiału dowodowego (kiedy możliwe)
– udział w prowadzonych przez inny organ czynnościach kontrolnych
11. Kontrola realizacji zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – obowiązki
właściciela nieruchomości
– częstotliwość oddawania odpadów
– segregacja odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych
– zasady uznania segregacji odpadów na nieruchomości
– uznanie kompostowania odpadów biodegradowalnych a zmniejszenie opłaty
– kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych
– odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kiedy jest to prawnie uregulowane
– weryfikacja
12. Zakres stosowania w kontrolach ustawy Prawo przedsiębiorców.
13. Możliwość zastosowania przepisów o karach z Kpa
14. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

Wykładowca – Anna Panek-Kisała – posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w inspekcji
ochrony środowiska, a także związane z kierowaniem działem kontroli w Wodach Polskich.
Dodatkowo realizowała zadania związane z gospodarką odpadami w tym odpadami komunalnymi
działając w zakresie wydawania decyzji, planowania oraz kontrolowania . Jest członkiem grupy

roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek
Komunalnych.
Termin: 28 kwietnia 2023 roku
Czas trwania: 10:00 – 15:00
Miejsce: Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 OŚWIATA  SALA 325
Koszt udziału w szkoleniu: 400 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch
a szkolenie on-line odpłatność 350zł

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia25 kwietnia 2023 r.

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu Nowe obowiązki kontrolne…..
organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 28 kwietnia 2023
roku……………………………………………………………………………………………
……………………………….
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.
……………………………. ……………………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej
RCSA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.