PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PUNKTY KRYTYCZNE,ORZECZNICTWO I POGLĄDY DOKTRYNY.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 20/06/2024 - 21/06/2024
09:00 - 15:00
Hotel Ferdynand***, ul. A. Grottgera 28


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 30.05.2024 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie uprzejmie

zaprasza na dwudniowe szkolenie.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PUNKTY
KRYTYCZNE,ORZECZNICTWO I POGLĄDY DOKTRYNY.

 

Ramowy harmonogram szkolenia :

I. Wprowadzenie – przedstawienie aktualnego stanu prawnego w odszarze zamówień publicznych.

II. Przygotowanie postępowania –opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia,
decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub
Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

III. Oświadczenie i dokumenty w postępowaniu :
a/ oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp i tzw. ,, przepisów sankcyjnych “
b/ przedmiotowe środki dowodowe
c/ podmiotowe środki dowodowe
– zasady co do dopuszczalności ich żądania, reguły składania i uzupełniania, następstwa prawne ich
wadliwości.

III. Wszystko o Trybie podstawowym – reguły jego prowadzenia od momentu wszczęcia do daty
udzielenia zamówienia.

IV. Delegowanie przez Zamawiającego osób do przeprowadzenia postępowania a konflikt interesów
i karalność – krąg osób zobowiązanych do składania oświadczeń, rodzaj i czas składania oświadczeń w
przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.

V. Termin ,, istotna zmiana “ i jej wpływ na przebiego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

VI. Terminy w procedurze udzielenia zamówienia – w tym reguły wyznaczania terminów składania
ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (terminy minimalne ), okres związania
ofertą i jego przedłużenie, terminy dot. wniosków o wyjaśnienie SWZ.

VII. Weryfikacja wykonawców – zakres oceny podmiotowej wykonawców, zasady polegania
wykonawcy na potencjale podmiotów trzecich, konsorcjum a wykazanie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, podwykonawstwo na etapie oferty i realizacji umowy.

VIII. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej – wyjaśnianie treści oferty, badanie w
kierunku ,, rażąco niskiej ceny “, poprawianie omyłek a także podstawy odrzucenia oferty oraz
kryteria oceny ofert, w tym znaczenie kryterium cenowego.

IX. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia lub unieważnienie postępowania, obowiązki
informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

X. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, klauzule
waloryzacyjne, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy,ogłoszenie o wykonaniu
umowy.

XI. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: mec.Z. Pawlak – radca prawny, jeden z
najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec i wykładowca,
doradca w zakresie prowadzenia postępowania, jak i zasad ubiegania się o publiczne kontrakty.
Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Członek OSKZP.

Miejsce: Hotel Ferdynand***, ul. A. Grottgera 28
Koszt udziału w szkoleniu:
Stacjonarnie 920 zł brutto – w tym materiały, poczęstunek i lunch
ON-LINE 820 ZŁ BRUTTO
Termin szkolenia 20 – 21 czerwca 2024 roku
Czas trwania: 9.00 – 15.00

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " Prawo zamówień
publicznych… organizowanym przez RCSA sp. z o. o.
w dniach 20 – 21 czerwca 2024r
……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o.
do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej