PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – JAK POPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE KRAJOWE I PROCEDURĘ UNIJNĄ

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 09/02/2023 - 10/02/2023
09:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne -Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 20 stycznia 2023 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na dwudniowe szkolenie.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – JAK
POPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE KRAJOWE I
PROCEDURĘ UNIJNĄ

Ramowy harmonogram szkolenia :

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w obszarze zamówień publicznych, w tym kluczowych
zmian wprowadzonych w 2022r.

II. Przygotowanie postępowanie – omówienie kluczowych czynności, w tym reguł sporządzania opisu
przedmiotu zamówienia i wskazywania przedmiotowych środków dowodowych, ustalenie wartości
zamówienia, decyzja w przedmiocie trybu udzielenie zamówienia, sporządzenie Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ ) i jej minimalnej zawartość w świetle pzp.

III. Osoby przygotowujace i przeprowadzające postępowanie –reguły wyznaczania, prawa i
obowiązki, zakazy ustawowe i wyłączenia.

IV. Postępowanie krajowe na przykładzie trybu podstawowego – omówienie schematu jego
prowadzenia, z uwzględnieniem chronologii czynności do wykonania przez zamawiającego :
– ogłoszenie o zamówieniu – zamieszczenie i zmiany
– minimalna zawartość SWZ, zmiany treści SWZ a termin składania ofert, wnioski
o wyjaśnienie SWZ,
– termin składania ofert, forma i treść oferty;
– weryfikacja wykonawców
– badanie i ocena ofert, z uwzględnieniem ew. ofert dodatkowych
– wybór oferty – obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego

V. Procedura unijna na przykładzie przetargu nieograniczonego – jak poprawnie przeprowadzić
postępowanie :
– ogłoszenie o zamówienie i udostępnienie SWZ – zasady publikacji, zmian i
związane z tym obowiązki zamawiającego;
– wnioski o wyjaśnienie treści SWZ – terminy składania, udzielania wyjaśnień;
– zmiana terminu składania ofert
– otwarcie ofert i związane z tym działania zamawiajacego
– kwalifikacja podmiotowa wykonawców
– badanie ofert i przesłanki odrzucenia oferty
– ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

VI. Zakończenie postępowania – udzielenie zamówienia i unieważnienie postępowania – obowiązki
informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

VII. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i
unieważnienie, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

VIII. Odpowiedzi na pytania i zagadnienia zgłoszone przez uczestników

Szkolenie poprowadzi: mec.Z. Pawlak

Miejsce: Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48
Koszt udziału w szkoleniu: 890 zł brutto – w tym materiały, poczęstunek i lunch
Koszt udziału w szkoleniu ON-LINE 790 ZŁ BRUTTO
Termin szkolenia 9-10 luty 2023 rok
Czas trwania: 9.00 – 15.00

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 6 lutego 2023 r
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium " Prawo zamówień
publicznych… organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniach 9-10 lutego
2023 r……………………………………………………………………………………………………………
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o.
do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

………………………….. ……………………………………..