Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 18/04/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dnia 3 .04.2023 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie hybrydowe

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian.

Praktyka stosowania.

1. Ubezpieczenie zdrowotne – Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2023 r.:
• Zakres zmian od stycznia 2023 r. w zakresie obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• Zakres zmian od stycznia 2023 r. w zakresie tytułów ubezpieczenia,
• Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i ustalaniu podstawy wymiaru składek
osób powołanych,
• Zmiana katalogu rodzajów działalności, z których opłaca się odrębną składkę,
• Podstawa wymiaru składki osób współpracujących – zakres zmian – wybrane zagadnienia,
• Podstawa wymiaru składki twórców i artystów prowadzących dodatkowo inną działalność
pozarolniczą, z której opłacają podatek dochodowy z działalności gospodarczej– zakres zmian –
wybrane zagadnienia,
2. Plany Kapitałowe
 Automatyczny zapis
 Deklaracja o rezygnacji
 Wnioski składane pracodawcy
 Składki do PPK
 Składki do ZUS
3. Korekta dokumentów ubezpieczeniowych
 Składanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych
 Korekty rozliczeń
4. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego (z uwzględnieniem członków rodziny),
5. Nowości na PUE –m.in.:
• Zmiany w rejestracji i logowaniu do portalu PUE ZUS
• Obowiązek założenia PUE ZUS
• Zmiany w panelu Płatnika
• Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS
6. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
7. Zbiegi tytułów ubezpieczeń -z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

• Umowy zlecenia z umową o pracę (umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz
własnego pracodawcy)
• Umowy zlecenia ze statusem studenta
• Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
• Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego i z urlopu
wychowawczego,
• Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą
8. Wskazówki praktyczne – przykłady

Prowadzący:
Dorota Kijowska– specjalista ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych
Termin: 18 kwiecień 2023r
Miejsce UL.Piłsudskiego 31 Rzeszów  OŚWIATA
Czas trwania: 10:00 – 15:00
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA NASTĘPNEJ STRONIE
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 14 kwiecień .2023 r

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne…"
organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 18 kwiecień .2023 r.
.………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia
i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

……………………………………………..

data/

/ podpis osoby upoważnionej