Zasady realizacji obowiązków w gospodarce odpadami – porady praktyczne.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 07/04/2023
10:00 - 15:00
Szkolenie stacjonarne Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 3 piętro sala 325 Oświata


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 8.03. 2023 rok

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:
stacjonarne lub on-line

Szkolenie przeznaczone dla podmiotów wytwarzających, zbierających i przetwarzających odpady,
zarówno dla osób , które rozpoczynają pracę w gospodarce odpadami jak również już tych które już
posiadają doświadczenie.
Na szkoleniu zostaną przypomniane szczegółowe zasady postepowania z odpadami oraz interpretacje
i wyroki sądowe regulujące niektóre kwestie odpadowe .

Zasady realizacji obowiązków w gospodarce odpadami – porady praktyczne.

1. Interpretacja zapisów definicji odpadowych:

o Odpady w tym odpady komunalne, odpady obojętne
o Posiadacz odpadów
o Wytwórca odpadów
o Recykling
o Odzysk
o Odpady palne/ odpady niepalne
o Odpady budowlane
o Instalacja
o Magazynowanie odpadów
o ponowne użycie

2. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi
 które odpady wyłączono z odpadów komunalnych i jak je klasyfikować
 które materiały wyłączono z ustawy o odpadach
 jakie materiały nie będą odpadami pomimo sa nieprzydatne i podmiot się ich pozbywa.
 Rozszerzona definicja odpadu komunalnego – postępowanie wg aktów prawa miejscowego
3.Warunki uzyskania produktu ubocznego
 jakie materiały stają się produktem ubocznym "z urzędu"
 jak przygotować wniosek o uznanie materiału za produkt uboczny
 warunki uzyskania decyzji
 magazynowanie odpadu i produktu ubocznego

4.Utrata statusu odpadu

o jakich odpadów może dotyczyć
o warunki prawne utraty statusu
o niezbędne informacje we wniosku dot. utraty statusu odpadu
o dokumenty potwierdzające możliwość zagospodarowania produktu
o kiedy materiał , który utracił status odpadu na powrót staje sie odpadem

5.Przenoszenie odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:

o Przeniesienie odpowiedzialności za odpady niebezpieczne
o Przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym zezwolenia
o Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia
o Odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.

6. Magazynowanie odpadów:

o Zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą
o Warunki magazynowania odpadów
o Zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów
o Etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać

7. Baza Danych o Odpadach

o Wpis do rejestru BDO – kogo dotyczy, a kto nie musi posiadać wpisu
o Użytkownik główny i użytkownik podrzędny –
o Kiedy jesteśmy zobligowani do aktualizacji wpisu
o Weryfikacja wpisów w BDO
o Sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze
o Prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, odpady od podmiotu zwolnionego z
ewidencji)
o Rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji
o Rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów
o Zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie)
o Skutki nieaktualnych wpisów w BDO.

8. Decyzje administracyjne w gospodarce odpadami – jak zdążyć ze złożeniem wniosku, żeby
przedłużyć ważność decyzji już posiadanej
o Pozwolenie zintegrowane
o Pozwolenie na wytwarzanie (wyjaśnienie jakie odpady powstają w instalacji a jakie
poza)
o Zezwolenie na zbieranie odpadów
o Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
o Instrukcja prowadzenia składowiska.
o składanie nowych wniosków o wydanie zezwolenia (kiedy należy to zrobić, zmiana
terminu ważności decyzji posiadanej, skutki zbyt późnego złożenia wniosku)
o właściwości organu
o zawartość operatu p. poż
o kontrola straży pożarnej oraz inspektorów WIOS
o projekt decyzji- czy możemy go otrzymać
o analiza niektórych warunków decyzji
o naruszenie warunków decyzji – skutki

9.Sankcje finansowe i administracyjne, w tym ustawa o z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – nowe jednostki kontrolne
organizowane w województwach.
10. Zasady gospodarowania odpadami budowlanymi – zmiana terminu obowiązywania
11. Przypomnienie ważniejszych aktów wykonawczych – rozporządzeń
12. Sankcje administracyjne, karne, finansowe

Wykładowca – Anna Panek-Kisała – posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w inspekcji
ochrony środowiska, a także związane z kierowaniem działem kontroli w Wodach Polskich.
Dodatkowo realizowała zadania związane z gospodarką odpadami w tym odpadami komunalnymi
działając w zakresie wydawania decyzji, planowania oraz kontrolowania . Jest członkiem grupy
roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek
Komunalnych.
Termin: 7 kwietnia 2023 roku

Czas trwania: 10:00 – 15:00
Miejsce: Rzeszów ul. Piłsudskiego 31 OŚWIATA – SALA 325
Koszt udziału w szkoleniu: 400 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch
a szkolenie on-line odpłatność 350zł

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu Zasady realizacji obowiązków w gospodarce
odpadami – porady praktyczne
organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2023
roku……………………………………………………………………………………………
……………………………….
Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.
……………………………. ……………………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej
RCSA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.