Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 24/01/2023
00:00
Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 31


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl e-mail: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 03.01.2023

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z
uwzględnieniem planowanych zmian w urlopach i zasiłkach macierzyńskich

Program szkolenia
Aktualności:
• przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalania prawa do świadczeń z
ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – zmiany wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r.
(Dz. U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw
Zmiany:
• w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków
• w badaniu okresu zasiłkowego
• w wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
• w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego
• ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
• przepisy przejściowe
Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady
ogólne:
• Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie
rehabilitacyjne:
– okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
– przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują

– kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
– wysokość świadczeń chorobowych
– okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do
okresu zasiłkowego
– zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który
przysługuje, wysokość i podstawa wymiaru oraz zasady jej waloryzacji

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:

– wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
– przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
– obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
– zwolnienie wystawione za okres wsteczny

Świadczenia rodzicielskie
Zasiłek macierzyński:
• za okres „podstawowego” urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu
przyjęcia dziecka na wychowanie
• za okres urlopu rodzicielskiego:
• możliwość odroczenia urlopu za okres do 16 tygodni
• wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby
obliczania okresu wydłużenia urlopu
• możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się nim z drugim rodzicem
• przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
• zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia
przez nią dziecka
• zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do
samodzielnej egzystencji
• wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z
wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega
wyrównaniu do 100%
• zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
• podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
• ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu

• ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
• zasady wypłaty zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
• za okres urlopu ojcowskiego
Zasiłki opiekuńcze:
Zasiłek opiekuńczy (60/14 dni)
• prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
• dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
• ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
• dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
• wysokość zasiłku
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia
– okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
– definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
– składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
– wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
– zasady uzupełniania wynagrodzenia
– składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
– zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i
rocznych – nagrody z okazji „Dnia Nauczyciela”
– składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
– umowy zlecenia z własnym pracownikiem
– zaliczkowa wypłata składnika
– niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub
wychowawczym
– zmiana wymiaru czasu pracy
– minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
– ponowne ustalanie podstawy wymiaru

Planowane zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich – Projekt ustawy o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – z 15 lipca 2022 r.
– zmiany w ustawie „zasiłkowej”
– zmiany w ustawie „za życiem”
– zmiany w ustawie „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Szkolenie poprowadzi: specjalista zasiłków ZUS w Rzeszowie Pani Krystyna Szajner
Termin: 24.01.2023r.
Miejsce al. J. Piłsudskiego 31, Oświata III piętro, sala 230
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Koszt udziału w szkoleniu:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 23.01.2023r.