ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO WPROWADZONE W 2022 ROKU ORAZ PRZYGOTOWYWANE PROJEKTY ZMIAN – Rzeczoznawcy budowlani.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 28/03/2023
09:30 - 14:30
Szkolenie (webinarium) będzie realizowane on-line za pośrednictwem internetu


tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 1.03.2023 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie
uprzejmie zaprasza na szkolenie ON-LINE

ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO WPROWADZONE

W 2022 ROKU

ORAZ PRZYGOTOWYWANE PROJEKTY ZMIAN –

Rzeczoznawcy budowlani.

 Ustawa o elektronicznym dzienniku budowy, elektronicznej książce obiektu budowlanego,
portalu e-Budownictwo oraz centralnym rejestrze uprawnionych (Dz.U.2022 poz.1557).
 Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane :
– przywrócenie rzeczoznawców budowlanych (UD 427)
– nowe definicje ocen, opinii i ekspertyz technicznych,
– rozszerzenie listy obiektów zwolnionych z pozwoleń na budowę,
– wprowadzenie wymogu składania projektu budowlanego wyłącznie w formie
elektronicznej,
– znaczące skrócenie terminów wejścia obowiązku o prowadzeniu elektronicznego
dziennika budowy i elektronicznej książki obiektu budowlanego,
– zmiany zasad kontrolowania projektu budowlanego,
– wprowadzenie elektronicznego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w
Budownictwie.

Tematyka szkolenia:

I. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci
elektronicznej wprowadzone ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11):
1. Zasady składania wniosków w formie elektronicznej.
2. Cyfrowy projekt budowlany.
3. Nowe rozporządzenia określające wzory wniosków składanych w formie elektronicznej.
4. Przepisy ustawy z dnia 10.12.2020 r. które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021r.
5. Najczęściej zadawane pytania w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego – odpowiedzi GUNB.
II. Zmiana rozporządzenia z dnia 19.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego w zakresie dostosowania go do sporządzania projektu
budowlanego w wersji cyfrowej (zmiana z dnia 25 czerwca 2021 r. – Dz.U.2021.1169).
III. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1.Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę wolno stojących, nie więcej niż
dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m².
2. Różnice w zasadach zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowęwolno stojących
parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m² i 70
m²powierzchni zabudowy.
3. Specjalne zasady budowy i oddawania do użytkowania wolno stojących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2.

IV. Omówienie ustawy, która weszła w życie dnia 19.09.2020 r. zmieniającej Prawo
budowlane:
1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych .
3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych
zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub nie wymagających
zgłoszenia.
4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę m.in. dla:
– naziemnych tarasów przydomowych;

– pomostów;
– oczyszczalni ścieków;
– szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę;
– bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki .
5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja
wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego.
7. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
8. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów
budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury
czasowej 5 lat .
10. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę  .
11. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych
rozdziałów:
– Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych;
– Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z
naruszeniem ustawy;
– Rozdziału 5b. Zakończenie budowy.
12. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych.
13. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
14. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków
kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
15. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych.
16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu
obowiązkowej kontroli.
17. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania.
18. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
19. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
20. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem, ale wykroczeniem).
V. Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 25.02.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw:
1. Nowe załączniki mapowe do wniosku o wydanie decyzji.
2. Definicja obszaru prognozowanego oddziaływania.
3. Obowiązek umieszczenia w BIP informacji o wydaniu decyzji.
4. Nowe kompetencje organizacji ekologicznych.
5. Wprowadzenie możliwości zaskarżania decyzji w zakresie w jakim pozwolenie na budowę jest
niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień.
6. Wprowadzenie obowiązku wstrzymania wykonania decyzji jeżeli zostanie podniesiony zarzut
wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

VI.    Ustawa o elektronicznym dzienniku budowy, elektronicznej książce obiektu budowlanego,
portalu e-Budownictwo oraz centralnym rejestrze uprawnionych (Dz.U.2022 poz.1557).
1. Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.
2. Umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
3. Uregulowanie w Prawie budowlanym portalu e-Budownictwo.
4. Zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez odpowiedni system
teleinformatyczny.
VII. Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane.
VII. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Antczak- wieloletni pracownik organów administracji
samorządowej i rządowej, pracował uprzednio w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor
Departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w
Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM.

Termin: 28 MARZEC 2023 rok
Czas trwania: 9:30 – 14:30

Koszt udziału w szkoleniu ON-LINE wyniesie 350 zł brutto w tym materiały oraz
certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 25.03.2023r.
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Spec ustawa drogowa" organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu
28.03 .2023r

…………………………………………………………………………………………………………………………….Nasz nr NIP………………………………………………..

Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.
……………………………. ……………………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej