Zmiany zasad wydawania decyzji ZRID, nowe obowiązki organów administracji.

Data/Czas Lokalizacja
Data: - 30/01/2023
09:30 - 14:30
Szkolenie stacjonarne -Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA
Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel. (17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl email: szkolenia@rcsa.pl

Rzeszów, dn. 28.12.2022 r.

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie

Zmiany zasad wydawania decyzji ZRID, nowe obowiązki

organów administracji.

Nowe przesłanki zawieszania postępowań i wstrzymywania

wykonania decyzji ZRID.

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych.

Decyzje ZRID po zmianach prawa budowlanego (nowy projekt
budowlany, cyfryzacja, cyfrowy dziennik budowy)

Tematyka szkolenia:

 Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej.
 Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane – budowa, remont i przebudów.
 Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD.
 Zakres stosowania Specustawy.
 Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych.
 Przygotowanie inwestycji drogowej.
 Realizacja inwestycji drogowej – decyzja ZRID.
 Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 Cyfryzacja procedur budowanych w procesie budowy dróg.
 Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych
innych ustaw.
 Zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i
organizacjom ekologicznym.

 Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień.
 Rozpoczęcie realizacji inwestycji, co do zasady, na podstawie prawomocnych
decyzji środowiskowych.
 Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID, w całości lub części, na
wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd.

 Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania.
 Odpowiedzi na najczęściej padające pytania.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Antczak- wieloletni pracownik organów administracji
samorządowej i rządowej, pracował uprzednio w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor
Departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w
Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM.

Termin: 30.01.2023 rok
Czas trwania: 9:30 – 14:30
Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7

Koszt udziału w szkoleniu:
1. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego koszt szkolenia wyniesie: 390zł brutto
w tym materiały, lunch oraz certyfikat
2. W przypadku uczestnictwa online koszt szkolenia wyniesie 340zł brutto w tym
materiały oraz certyfikat

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przelewem, po otrzymaniu faktury
Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 27.01.2023r.
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
/pieczęć jednostki zgłaszającej

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Spec ustawa drogowa" organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu
30.01..2023r …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP………………………………………………..Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.
……………………………. ……………………………………………..
/ data / / podpis osoby upoważnionej